Udbudspolitik 2018

Udbudspolitik 2018

Banner - nøgletal

AMU Nordjylland er en af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Uddannelsernes overordnede mål er at imødekomme efterspørgslen efter behovsbestemte kompetencer hos virksomheder og enkeltpersoner med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. Branchernes, virksomhedernes og medarbejdernes udfordringer, problemer og potentialer har derfor centrets strategiske fokus.
 
Udover AMU udbydes erhvervsuddannelser (EUD) inden for brancherne bygge/anlæg, transport, det grønne område, ejendomsservice, elektronik og servicefagene. AMU Nordjylland udbyder både grund- og hovedforløb.
 
AMU Nordjylland arbejder vedvarende på at indrette organisationen, så den er smidig og fleksibel i forhold til altid at kunne matche de regionale behov og ændrede efterspørgselsmønstre samt understøtte den regionale erhvervsudviklingsstrategi bedst muligt. Vores udbudspolitik og strategi er udarbejdet med dette formål. Sammen med bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg drøftes redskaberne løbende, så de er opdaterede i forhold til de aktuelle erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag og behov. 

Brancheområder for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 

 • Transport og logistik
 • Elektronik og teknologi
 • Byggeri
 • Det grønne område (Sandmosen)
 • Servicefagene
 • Organisationsudvikling
 • Proces og automatik
 • Ejendomsservice
 • Arbejdsmiljø og energiforbedringer
 • IT  

Brancheområder for erhvervsuddannelserne (EUD)

 • Godschauffer
 • Lager- og logistikoperatør
 • Lager - og transportoperatør
 • Anlægs- og bygningsstruktør
 • Ejendomsservivetekniker
 • Serviceassistent
 • Elektronikoperatør
 • Anlægsgartner
 • Greenkeeper/Groundsman  

 

Øvrig aktiviteter

Udover AMU og EUD har AMU Nordjylland en stor andel af indtægtsdækket virksomhed. Udbud af særligt tilrettelagte forløb for tosprogede samt opkvalificering af ledige er ligeledes et indsatsområde.

I tilknytning til de enkelte brancheområder og på tværs heraf gennemfører AMU Nordjylland løbende en række udviklingsprojekter bl.a. i samarbejde med efteruddannelsesudvalg, Undervisningsministeriet, Universitetet, Vækstforum m.fl.

Konsulentfunktionen  

På AMU Nordjylland er der etableret en konsulentfunktion m. virksomheds-, proces- og udviklingskonsulenter, der står for den opsøgende indsats overfor regionen private og offentlige virksomheder. Funktionen ledes af en markedschef, der har ansvar for drift og afvikling af diverse kampagner inden for forskellige brancher og virksomhedssegmenter.

Konsulentfunktionen planlægger medarbejderudvikling sammen med virksomhederne og er sparringspartner i forhold til organisationsudvikling samt kompetenceudvikling, der skal understøtte virksomhedernes strategiske satsninger. Et væsentligt element i samarbejdet er at medvirke til at kvalificere virksomhedernes efterspørgsel efter relevante kompetencer både på den korte og lange bane. Medarbejderudvikling bringes således i spil som et kardinalpunkt i bestræbelserne på at fremtidssikre virksomhederne. AMU Nordjyllands konsulentfunktion indgår i den tværinstitutionelle konsulentfunktion under VEU-center Aalborg/Himmerland, der står for den opsøgende vejledning og rådgivning af virksomheder og medarbejdere i kommunerne Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord.

AMU Nordjyllands markedschef er tovholder for den tværinstitutionelle konsulentgruppe under VEU-centret. Markedschefen sørger for, at der genereres analyser i forhold til den konsulentgruppens opsøgende vejledning og rådgivning, så der hersker overblik over virksomhedernes aktuelle og fremtidige uddannelsesbehov i VEU-centrets geografiske dækningsområde. VEU-centret forstærker dermed sin mulighed for samlet set at etablere et uddannelsesudbud, der er optimalt i forhold til de kortlagte behov.

Den almene voksen- og efteruddannelse

AMU Nordjylland er meget opmærksom på at understøtte de deltagere, der har brug for almen voksenuddannelse bl.a. i form af FVU dansk og regning i forhold til at gennemføre den faglige uddannelse. – At kunne læse skrive og anvende de fire regnearter er afgørende for at kunne få udbytte af deltage i erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse. – Og for at undervisningen i almene fag opleves relevant af kursisterne er det vigtigt, at den er koblet til AMU-uddannelsen. 

I VEU-center regi samarbejder AMU Nordjylland med VUC & HF Nordjylland samt de øvrige tilknyttede erhvervsskoler om at forstærke den almene uddannelsesindsats i tilknytning til den erhvervsrettede uddannelse. I VEU-centret er der således igangsat forskellige udviklingsprojekter, der skal styrke området.    

De pædagogiske kompetencer

På AMU Nordjylland er samtlige undervisere udstyret med voksenpædagogiske kompetencer, og der eksisterer et decideret voksenmiljø på centret som helhed. Tilrettelæggelsen af undervisningen sker med udgangspunkt i deltagernes jobområde/-funktion, hvor det tilstræbes at koble uddannelsen ved centret med den læring, der sker på arbejdspladsen, så det bliver muligt for den enkelte at omsætte de nye færdigheder til brugbare kompetencer på jobbet. For at sikre størst mulig kvalitet og effekt af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag har centret i det hele taget fokus på, at indholdet heri kan overføres til deltagernes daglige praksis.

I forhold til EUD og grundforløbene for den unge målgruppe har centret tilkoblet specialpædagogisk ekspertise med henblik på at imødekomme den enkelte elev bedst muligt, herunder at mindske frafaldet blandt de frafaldstruede.

Evaluering – tilfredshed med kurser  

Hvert AMU-uddannelsesmål og enkeltfag evalueres i det fælles evalueringsredskab VisKvalitet. På en skala fra 0-5 med 5 som højeste score har centret opnået en gennemsnitlig score på ca. 4. Herudover har AMU Nordjylland netop afsluttet et metodeudviklingsprojekt omkring evaluering: ”Evaluering der rykker”. Formålet har været at sikre, at den viden og de færdigheder deltagerne opnår på AMU omsættes til brugbare kompetencer i forbindelse med den enkeltes jobudøvelse.

Forstærket dialog med beskæftigelsesregion, jobcentre og vækstforum

Set i lyset af den økonomiske afmatning forsøger AMU Nordjylland vedvarende at styrke dialogen med Beskæftigelsesregionen, de lokale jobcentre og vækstforum i forhold til vejledning og kompetenceafklaring af ledige med henblik på en faglig og personlig opkvalificering til jobområder, hvor der aktuelt eller på sigt bliver behov for uddannet arbejdskraft. – For AMU Nordjylland er det en hovedopgave at medvirke til at forebygge et scenario, hvor samfundet vil opleve en alvorlig mangel på faglært arbejdskraft, mens der er en stor, ledig gruppe af ufaglærte.  

Dialogen med de regionale og lokale parter søges intensiveret via VEU-center Aalborg/Himmerland. Her samarbejder parterne og de tilkoblede uddannelsesinstitutioner i udviklingsgrupper om afdækning af det nordjyske arbejdsmarkeds fremtidige behov for kompetencer med henblik på at sikre arbejdsmarkedsbalancen. - Fremskrivninger af den demografiske udvikling viser, at der i 2020 vil være ca. 60.000 færre personer i arbejdsstyrken i Nordjylland, hvilket er en udfordring, der skal søges tacklet i tide.

VEU-center Aalborg/Himmerland og udbudspolitikken

AMU Nordjyllands udbudspolitik bliver for nærværende forstærket i regi af VEU-center Aalborg/Himmerland, hvor AMU Nordjylland varetager VEU-centerfunktionen.  

Udover AMU Nordjylland består VEU-centret af Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole, VUC & HF Nordjylland, SOSU Nord, Erhvervsskolerne Aars samt Nordjyllands Landbrugsskole.  

VEU-center Aalborg/Himmerland dækker som nævnt kommunerne Aalborg, Rebild, vesthimmerland og Mariagerfjord.   VEU-center Aalborg/Himmerland skal sikre det strategiske fokus på voksen- og efteruddannelse. I opgaveløsningen skal centret således sørge for at bringe brugernes uddannelsesbehov i centrum samt at uddannelsesudbuddet altid matcher det regionale arbejdsmarkeds behov.            

VEU-centrets tværinstitutionelle vejledning og rådgivning er dermed et helt afgørende indsatsområde i bestræbelserne på at styrke virksomhedernes og borgernes efterspørgsel efter voksen- og efteruddannelse.  

For at tilgodese den bedst mulige uddannelsesdækning i regionen og undgå ”sorte pletter” på landkortet samarbejder regionens erhvervsskoler om udlagt undervisning. Det vil sige, at godkendte udbydere af AMU-uddannelser kan låne skolegodkendelser af hinanden i forhold til konkrete behov i bestemte geografier. – Dette skal naturligvis ske med overholdelse af de regelsæt, der gælder på området. – Skoler, der udlåner skolegodkendelser, har stadigvæk ansvaret for kvalitetssikringen af de pågældende uddannelser over for de skoler, som gennemfører undervisningen. Kvalitetssikringen omfatter overholdelse af de uddannelsesmæssige mål og evaluering, tilstedeværelse af kvalificerede lærerkræfter og undervisningsfaciliteter.            

VEU-centret er meget opmærksom på nødvendigheden af en ensartet og professionel håndtering ag love og regelsæt. – VEU-centret har således prioriteret området som et særligt stategisk indsatsområde med en dertilhørende udviklingsgruppe bestående af de tilkoblede skolers VEU-chefer, der bl.a. skal sikre forvaltningen af 0-toleranceprincippet i forhold til Undervisningsministeriets regler på området og med overholdelse af ”Code of conduct”, som er tiltrådt af alle skolelederforeningerne.  

Udgangspunktet for VEU-center Aalborg/Himmerlands funktionsmåde er dialog og konsensus blandt VEU-centrets uddannelsesinstitutioner, centerråd og VEU-udvalg.  

Fakta: Der er ved Lov om ændring af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. den 1. januar 2010 etableret 13 VEU-centre på landsplan, hvis formål er at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.   VEU-centrene er etableret som funktioner på allerede eksisterende uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Alle godkendte AMU-udbydere – erhvervsskoler, VUC-centre samt private udbydere indgår i VEU-centrene.  

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26